Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 20.03.14


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ,                    вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «20» березня 2014 року о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 14.03.2014 року.

   Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

9 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС - ПРОСПЕКТ” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

10 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

15 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

16 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

17 питання:  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

18 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за 2013 рік (тис. грн.).

Найменування показника

період

звітний

попередній

(2013р.)

(2012р.)

Усього активів

51 163

51 049

Основні засоби

4 534

4 702

Довгострокові фінансові інвестиції

 

252

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

471

571

Грошові кошти та їх еквіваленти

18

73

Нерозподілений прибуток

4

 

Власний капітал

50 041

50 040

Статутний капітал

50 000

50 000

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

1 119

1 010

Чистий прибуток (збиток)

6

-2

Середньорічна кількість акцій (шт)

100 000

100 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

16

13

В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.

    Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фнодового ринку від 13.02.2014р. №30