Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  12.03.2015р. Повідомлення про загальні збори, що відбудуться 14.04.2015р.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «14» квітня 2015 року о 12:00 год. за адресою: 49000,                                м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 07.04.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Затвердження розподільного балансу Товариства. 4 питання: Затвердження плану виділу Товариства. 5 питання: Випуск акцій з метою конвертації частини акцій Товариства в акції створюваного шляхом виділу акціонерного товариства і порядок такої конвертації. 6 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 7 питання: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій. 8 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 9 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 10 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.
11 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 12 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
13 питання: Затвердження річного балансу за 2014 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС – ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС». 14 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 15 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 16 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 17 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 18 питання:  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 19 питання: Про зміни у складі ліквідаційної комісії  ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».  

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за 2014 рік (тис. грн.).

Найменування показника

період

звітний

попередній

(2014р.)

(2013р.)

Усього активів

51 315

51 161

Основні засоби

4 430

4 602

Довгострокові фінансові інвестиції

35 201

46 071

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

11 666

470

Грошові кошти та їх еквіваленти

18

18

Нерозподілений прибуток

3

3

Власний капітал

50 042

50 040

Статутний капітал

50 000

50 000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

1 273

1 121

Чистий прибуток (збиток)

2

4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

13

16

В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою:                         м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.                                                                                                  Директор Товариства – Філіпська І.В.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2015р. №48лення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в».