Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  25.12.2014р. зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Фiлiпська Iрина Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   23.12.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ
32836032
5. Міжміський код та телефон, факс
(056)373-97-80 (056)373-97-80
6. Електронна поштова адреса
kua_ai@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.12.2014
  (дата)
2. Повідомлення №247 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 25.12.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці kua_academy_inv.proemitent.info в мережі Інтернет 25.12.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 19.12.2014 22.12.2014 "фiзична особа" - 16.7 16.6
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi – Товариство) повiдомляє, що 22.12.2014р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» складав 16,7% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй Товариства, розмiр частки «фiзичної особи» складає 16,6% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки в реєстрi не вказана дата переходу прав власностi на цiннi папери,то у полi "дата змiни" вказується дата на яку складений перелiк акцiонерiв.