Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  18.04.2016р. зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Герченко Тетяна Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

13.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32836032

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 373-97-80 (056) 373-97-80

6. Електронна поштова адреса

kua_ai@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

15.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kua_academy_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

18.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2016

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Шевцова Iрина Володимирiвна

АК 536651
22.06.1999 Тернiвський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяв членами Наглядової ради Товариства Волобуєвим Є.В. та Пiдвалюк О.В. про дострокове припинення повноважень як членiв Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна (паспорт АК 536651, виданий Тернiвським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22.06.1999р.), перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання майже 1 рiк.
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

12.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Волобуєв Єгор Володимирович

АН 239716
19.03.2004 Ленiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяв членами Наглядової ради Товариства Волобуєвим Є.В. та Пiдвалюк О.В. про дострокове припинення повноважень як членiв Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Волобуєв Єгор Володимирович (паспорт АН 239716, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.03.2004р.), перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання майже 1 рiк.
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

12.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна

МЕ 272975
11.04.2003 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяв членами Наглядової ради Товариства Волобуєвим Є.В. та Пiдвалюк О.В. про дострокове припинення повноважень як членiв Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна (паспорт МЕ 272975, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.04.2003р.), перебувала на данiй посадi майже 1 рiк.
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

12.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Шевцова Iрина Володимирiвна

АК 536651
22.06.1999 Тернiвський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна (паспорт АК 536651, виданий Тернiвським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22.06.1999р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: юриста ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс», фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «ЮС», начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «МТ».
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

12.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Хорушко Ксенiя Сергiївна

АЕ 063751
02.02.1996 Марганецький МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Хорушко Ксенiя Сергiївна (паспорт АЕ 063751, виданий Марганецьким МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 02.02.1996р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного спецiалiста, iнженера, головного iнженера Управлiння автоматизацiї банкiвської дiяльностi ПАТ «Акта Банк», провiдного фахiвця, адмiнiстратора безпеки ЦСК ПАТ «КФЦ».
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

12.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

АЕ 334923
14.06.1996 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Ганжа Вiталiй Анатолiйович (паспорт АЕ 334923, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 14.06.1996р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: менеджера з адмiнiстративної дiяльностi, начальника адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «БГП».
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

12.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Шевцова Iрина Володимирiвна

АК 536651
22.06.1999 Тернiвський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Член Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна (паспорт АК 536651, виданий Тернiвським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22.06.1999р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: юриста ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс», фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «ЮС», начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «МТ». Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 12.04.2016р. Шевцову I.В. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР.
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.