Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  03.02.2017р. зміна власників акцій 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Герченко Тетяна Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

31.01.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32836032

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-97-80 (056)373-97-80

6. Електронна поштова адреса

kua_ai@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.01.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 22 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

02.02.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kua_academy_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

03.02.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2016

30.01.2017

"фiзична особа"

-

50

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi – Товариство) повiдомляє, що 30.01.2017р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» складав 50% голосуючих акцiй (50000 шт.), 50% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки «фiзичної особи» складає 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

2

31.12.2016

30.01.2017

"фiзична особа"

-

16.65

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi – Товариство) повiдомляє, що 30.01.2017р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» становив 16,65% голосуючих акцiй (16650 шт.), 16,65% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки «фiзичної особи» становить 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

3

31.12.2016

30.01.2017

"фiзична особа"

-

16.7

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi – Товариство) повiдомляє, що 30.01.2017р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» складав 16,7% голосуючих акцiй (16700 шт.), 16,7% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки «фiзичної особи» складає 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

4

31.12.2016

30.01.2017

"фiзична особа"

-

16.65

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi – Товариство) повiдомляє, що 30.01.2017р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» становив 16,65% голосуючих акцiй (16650 шт.), 16,65% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки «фiзичної особи» становить 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

5

31.12.2016

30.01.2017

"фiзична особа"

-

0

100

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi – Товариство) повiдомляє, що 30.01.2017р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» складав 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки «фiзичної особи» складає 100% голосуючих акцiй (30000 шт.), 100% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» зазначається дата, станом на яку складений реєстр.