Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.03.2017р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Герченко Тетяна Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.03.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32836032

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 373-97-80 (056) 373-97-80

6. Електронна поштова адреса

kua_ai@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 56 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

23.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kua_academy_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

24.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.03.2017

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Шевцова Iрина Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Членом Наглядової ради Хорушко Ксенiєю Сергiївною заяви про дострокове припинення повноважень як члена Наглядової ради, припинити з 20.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна, перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Хорушко Ксенiя Сергiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Членом Наглядової ради Хорушко Ксенiєю Сергiївною заяви про дострокове припинення повноважень як члена Наглядової ради, припинити з 20.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Хорушко Ксенiя Сергiївна, перебувала на посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Членом Наглядової ради Хорушко Ксенiєю Сергiївною заяви про дострокове припинення повноважень як члена Наглядової ради, припинити з 20.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Ганжа Вiталiй Анатолiйович, перебував на посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

обрано

Член Наглядової ради-представник акцiонера

Шевцова Iрина Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного фахiвця, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «МТ». Шевцова I.В. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

обрано

Член Наглядової ради-представник акцiонера

Давиденко Олена Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Давиденко Олена Миколаївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: економiста ТОВ «АФК «Гермес», економiста вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї». Давиденко О.М. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

обрано

Член Наглядової ради-представник акцiонера

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Ганжа Вiталiй Анатолiйович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: начальника адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «БГП». Ганжа В.А. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Шевцова Iрина Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 20.03.2017р. Шевцову I.В. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного фахiвця, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «МТ».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Нiколенко Ганна Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 20.03.2017р. повноваження Ревiзора Нiколенко Ганни Олександрiвни. Перебувала на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

обрано

Ревiзор

Середа Наталiя Апполiнарiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 20.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати з 21.03.2017р. строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Середи Наталiї Апполiнарiївни. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: головного спецiалiста контрольно-ревiзiйного вiддiлу, начальника вiддiлу фiнансового монiторингу контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження справ ДТУ НКЦПФР, фахiвця вiддiлу з питань взаємодiї з членами СРО, провiдного фахiвця Асоцiацiї «УФТ», провiдного фахiвця ПАТ «БГП».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

припинено повноваження

Внутрiшнiй аудитор

Нiколенко Ганна Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 20.03.2017р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Нiколенко Ганною Олександрiвною заяви про складання повноважень, припинити з 20.03.2017р повноваження Нiколенко Г.О. як внутрiшнього аудитора (посадової особи, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль), перебувала на данiй посадi 2 роки 9 мiсяцiв.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

20.03.2017

обрано

Внутрiшнiй аудитор

Середа Наталiя Апполiнарiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 20.03.2017р. прийнято наступнi рiшення: 2. Вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №996 вiд 19.07.2012р. внутрiшнiм аудитором (посадовою особою, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль)) обрати з 21.03.2017р. безстроково Середу Наталiю Апполiнарiївну. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: головного спецiалiста контрольно-ревiзiйного вiддiлу, начальника вiддiлу фiнансового монiторингу контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження справ ДТУ НКЦПФР, фахiвця вiддiлу з питань взаємодiї з членами СРО, провiдного фахiвця Асоцiацiї «УФТ», провiдного фахiвця ПАТ «БГП».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.