Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  29.09.2017р. припинення шляхом перетворення в ТОВ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Герченко Тетяна Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32836032

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 373-97-80 (056) 373-97-80

6. Електронна поштова адреса

kua_ai@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 184 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

28.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kua_academy_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

29.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

25.09.2017

одноосiбний акцiонер

Перетворення

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi - Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення припинити дiяльнiсть Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, якому буде передано все майно, права та обов’язки Товариства згiдно з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'язаних з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство. У Товариства одноосiбний акцiонер, який i приймав рiшення про перетворення (100% голосiв у єдиної фiзичної особи). У результатi перетворення буде створено Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс», розмiр статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеного шляхом перетворення та буде складати 15000000,00 грн., всi активи та зобов’язання переходять до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Розмiр часток (у вiдсотках) акцiонера Товариства, що перетворюється, у статутному капiталi Товариства дорiвнюватиме розмiру його часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеного шляхом перетворення. Коефiцiєнт конвертацiї акцiй дорiвнює 1.