Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  29.09.2017р. зміна складу посадових осіб (створення комісії з припинення)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Герченко Тетяна Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32836032

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 373-97-80 (056) 373-97-80

6. Електронна поштова адреса

kua_ai@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 184 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

28.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kua_academy_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

29.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.09.2017

обрано

Голова комiсiї з припинення

Герченко Тетяна Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Голова комiсiї з припинення Герченко Тетяна Миколаївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступника директора з фiнансiв, головного бухгалтера ТОВ «КУА «УПI КАПIТАЛ», бухгалтера-експерта ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз», директора ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс". Герченко Т.М. акцiями Товариства не володiє.
Всi зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

25.09.2017

обрано

Член комiсiї з припинення

Назаров Андрiй Анатолiйович

д/н д/н
д/н

100

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Член комiсiї з припинення Назаров Андрiй Анатолiйович протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: завiдувача господарства ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", завiдувача господарства ПрАТ «Сплiт» (з 26.04.2016 ТОВ «Сплiт 2016»). Назаров А.А. володiє 30000 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

25.09.2017

обрано

Член комiсiї з припинення

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (далi-Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Член комiсiї з припинення Ганжа Вiталiй Анатолiйович протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: начальника адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «БГП». Ганжа В.А. акцiями Товариства не володiє.
Всi зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.