Довідник інвестора: рахуємо свої доходи


Дохід інвестора (учасника інвестиційного фонду) складається з приросту вартості належних йому цінних паперів ІСІ та/або дивідендів, що нараховуються за цінними паперами ІСІ.

Вартість цінних паперів ІСІ визначається виходячи з поточної вартості чистих активів (ВЧА) фонду, шляхом ділення ВЧА на кількість цінних паперів відповідного фонду, що перебувають в обігу (продані інвесторам).

Вартість чистих активів - це різниця між активами і поточними пасивами (зобов’язаннями) фонду. Активи ІСІ - це майно (цінні папери, депозити, грошові кошти, тощо), а пасиви - кредиторська заборгованість та резерви майбутніх витрат і платежів.

Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів і інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ. Тому, учасники інвестиційних фондів несуть ризик збитків, пов'язаних зі зміною вартості активів інвестиційного фонду. Прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. КУА також не має права надавати будь-які гарантії щодо рівня майбутньої доходності її інвестиційної діяльності.

Якщо ринкова вартість цінних паперів або інших активів ІСІ зростає, то зростає і вартість цінних паперів ІСІ, і навпаки, якщо ринкова вартість цінних паперів або інших активів ІСІ падає, то зменшується і вартість його цінних паперів.

Вартість чистих активів інвестиційного фонду змінюється і у зв’язку з купівлею або продажем цінних паперів ІСІ інвесторами, проте це не впливає на ціну цінних паперів ІСІ (оскільки змінюється кількість цінних паперів ІСІ в обігу, що береться до розрахунку).

Відповідно до ст. 36, 42 Закону України « Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди))» та Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженного рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 201 від 02.07.2002 р вартість одного цінного паперу ІСІ дорівнює:

Розрахункова вартість одного цінного паперу ІСІ   Загальна вартість чистих активів Фонду
  =  
  Кількість цінних паперів ІСІ,
що знаходяться в обігу на дату проведення розрахунку


Загальна вартість чистих активів    =   Активи Фонду (ряд. 280 Балансу)   –  Зобов’язання Фонду (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 Балансу)